Praktijkonderwijs en Vensters VO

Alternatieve indicatoren praktijkonderwijs

Een aantal indicatoren van Vensters VO geldt niet voor het praktijkonderwijs. In samenwerking met het Platform Praktijkonderwijs en scholen voor praktijkonderwijs, zijn daarom alternatieve indicatoren ontwikkeld en vormgegeven. De doorstroomgegevens die scholen voor praktijkonderwijs aanleveren aan het Platform Praktijkonderwijs via de Uitstroommonitor, vormen de basis voor deze extra indicatoren.

Het gaat om de volgende indicatoren:

  • Behaalde diploma’s en certificaten: het aantal en het percentage leerlingen dat de school verlaat met een certificaat of diploma, vergeleken met de vergelijkingsgroep

  • Uitstroom leerlingen: laat zien waar leerlingen geplaatst worden na het verlaten van de school; met vergelijkingsgroep.

  • Bestendiging uitstroom leerlingen: laat zien waar leerlingen één én twee jaar na het verlaten van de school verblijven, met vergelijkingsgroep.

Deze aanvullende indicatoren zijn alleen zichtbaar bij scholen voor praktijkonderwijs.

Tevredenheidsonderzoeken Vensters via ProZO!

De meeste scholen voor Praktijkonderwijs gebruiken het zelfevaluatie-instrument ProZO!. ProZO! bestaat uit vijf vragenlijsten voor:

  • Management en personeel
  • Leerlingen
  • Ouders
  • Stagebedrijven
  • Partners in de omgeving

In ProZO! is een landelijke normering opgenomen zodat scholen makkelijk na kunnen gaan op welke indicatoren de school (on)voldoende scoort én hoe de schoolscores zich verhouden tot de landelijke scores.

De tevredenheidsvragen van Vensters VO zijn opgenomen in de vragenlijsten van ProZO! Zo slaan scholen voor praktijkonderwijs een dubbele slag: met ProZO! brengen scholen voor praktijkonderwijs hun kwaliteit in beeld én ze nemen meteen de vragenlijsten af van Vensters VO.
Scholen die deelnemen aan ProZO! hoeven de gegevens van hun tevredenheidsonderzoeken niet aan te leveren aan Vensters; dat doet het Platform Praktijkonderwijs.